Start » Przyroda » Zrównoważony rozwój

Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju kryje się to, że my ludzie tak mamy żyć i działać, żeby korzystać z naszych naturalnych surowców oszczędnie i zachować ziemię w jej różnorodności i pięknie dla kolejnych pokoleń.

Aby można było chronić przyrodę i środowisko i rozwijać je w sposób  zrównoważony należy uwzględniać aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Pod uwagę należy wziąć również różnice kulturowe oraz zależności globalne.

Częściowy cel projektu określono w następujący sposób: „Uczniowie z Polski i Niemiec badają, dokumentują i dzielą się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju z użyciem nowych mediów na pograniczu polsko-niemieckim“ 

Co należy przez to rozumieć?

 • Uczniowie poznają projekty związane z tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów ochrony przyrody;
 • W tym celu nawiązują kontakt z odpowiednimi centrami informacji i poznają te instytucje oraz nawiązują z nimi współpracę;
 • Wspólnie z pracownikami / nauczycielami środowiska zapisują  trasy turystyczne GPS, stanowiące niejako opis powyższych projektów, budzący zainteresowanie i  angażujący zmysły turystów.
 • Uczniowie opracowują swoje trasy GPS i prezentują na stronach www.gpsies.com oraz www.jugend-natur-schau-spiel.com.
 • Trasy turystyczne GPS stanowią nowy produkt. Są uzupełnieniem działań promocyjnych oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju obszarów ochrony przyrody i odpowiednich centrów informacji.
 • Dzięki stronie www.jugend-natur-schau-spiel.com uczniowie zyskują możliwość zaprezentować swoje działania w Polsce i Brandenburgii.
 • Uczniowie prezentują trasy GPS z różnymi projektami podczas warsztatów.

We wszystkich wymienionych wyżej działaniach uczniowie z Polski i Niemiec współpracują ze sobą. Zawierają znajomości, poznają swoją okolicę i przyczyniają się do rozwoju województwa lubuskiego i Brandenburgii. Dowiadują się dzięki temu, że są potrzebni i że współpraca między Polakami i Niemcami jest czymś oczywistym.

Apel do obszarów ochrony przyrody i centrów informacji w województwie lubuskim i Brandenburgii

 • Włączcie uczniów jak UCZESTNIKÓW w projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Bez udziału młodzieży nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju.
 • Wykorzystajcie w tym celu możliwości (merytoryczne i czasowe), które daje program nauczania. Opracujcie oferty zgodne z programem nauczania w zakresie treści i metod / zdobywanych kompetencji.
 • Stwórzcie oferty dla młodzieży w oparciu o nowe media. Są one interesujące dla dzieci i młodzieży, są zgodne z ich specjalnymi umiejętnościami (EZR i nowe media) a także przydatne w praktyce.
 • Korzystajcie ze strony www.jugend-natur-schau-spiel.com jako platformy internetowej, na której uczniowie mogą zaprezentować swoje projekty i trasy GPS.
 • Wykorzystajcie możliwość tworzenia tras GPS jako możliwość włączenia w działania  młodzieży, potrafiącej skupić na sobie uwagę i mającej wkład w rozwój turystyki.

Projekt wskazuje drogę do integracji i partycypacji uczniów w procesach zrównoważonego rozwoju w województwie lubuskim i Brandenburgii. Podczas tworzenia tras GPS uczniowie zdobywają następujące kompetencje:

 • Kompetencję do czynnego kształtowania otoczenia
 • Kompetencje interkulturowe
 • Umiejętność pracy w zespole, gotowość do współpracy i przyjmowania na siebie odpowiedzialności
 • Kompetencja i motywacja do podjęcia lokalnych i globalnych działań
 • Zdolność do komunikacji lokalne oraz globalnej za pomocą nowych mediów

 

Zobacz plakat z wystawy wędrownej: